Våre fag

Elektrikerfaget

For å se læreplanen så trykker du på denne linken:https://www.udir.no/kl06/ELE3-02

Aktuelle arbeidssteder:
En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

* Boliger og andre bygninger
* Steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
* Offentlig virksomhet
* Industri, landbruk, skip
* Olje- og gassinstallasjoner
* Alarm- og sikkerhetsanleg

Personlige egenskaper:
Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

07.jpg thumb

33.jpg thumb

Energimontørfaget

Vi du inn på læreplanen så gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/EMO3-01

Aktuelle arbeidssteder:
Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner. Energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift, for eksempel:

*ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning
*signal- og fjernstyringsanlegg
*kabelanlegg for lavspenning og høyspenning
*strømforsyningsanlegg
*stasjonsanlegg
*elektriske bygningsinstallasjoner
*jernbane- og sporvognsdrift
*mekanisk og hydraulisk utstyr

Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

Personlige egenskaper:
Arbeidet er fysisk krevende og krever stor nøyaktighet i forhold til sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.


Telekommunikasjonsmontørfaget

Vil du inn på læreplanen så trykke på denne linken:https://www.udir.no/kl06/TEL3-01

Aktuelle arbeidssteder:
Som telekommunikasjonsmontør kan du få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene.
Faget kan deles i følgende områder:

Utbygging og drift av bl.a.
* telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
* telefonsentraler
* alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av
* bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
* lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
* alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Personlige egenskaper:
Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne  kommunisere med forskjellige typer mennesker, da det er mye kundekontakt.

06.jpg thumb

40.jpg thumb

Tavlemontørfaget

Vi du inn på læreplanen så trykker du på denne linken: https://www.udir.no/kl06/TAV3-02

Aktuelle arbeidssteder:
Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.
Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll.

* Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
* Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
* Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
* Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Personlige egenskaper:
Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert. Du må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystem.


Kulde- og Varmepumpemontørfaget

Vil du se læreplanen så trykker du på denne linken: https://www.udir.no/kl06/KUL3-02

Aktuelle arbeidssteder:

Private bedrifter som jobber med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner

i blant annet:

Det kan også være i bedrifter som monterer varmepumper.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Som Kulde- og varmepumpemontør så skal du montere, og stå ansvarlig for oppstart og innregulering av anlegget. Andre oppgaver er ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg og styringssystemer. Sentrale arbeidsområder for en Kulde- og varmepumpemontør er:

-i matvareproduksjon, hvor det må oppbevares både som frysevare og kjølevare

-kjøle- og frysedisker i matvarebutikker

-maritime kjøle- og fryseanlegg

-kjøle- og fryserom på institusjoner

-mobile kjøleanlegg for bil, tog, skip og fly

-kjøleanlegg for datasentre

-varmepumpemontasje i bygg.

 

Personlige egenskaper:

En Kulde- og varmepumpemontør må kunne jobbe praktisk og selvstendig. Det er viktig at du kan samarbeide godt med andre, og har god innstilling til service og kundebehandling. Du må være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for teknologi. Det er også viktig å sette personlig sikkerhet høyt mens du jobber. 

53.jpg thumb

shutterstock 625548205Låsesmedfaget

Hvis du vil se læreplanen så gå inn på denne linken: https://www.udir.no/kl06/LSF3-01

Aktuelle arbeidssteder

Låsesmedbedrifter og bedrifter som produserer fysiske sikringsmidler som lås- og beslagprodukter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

En låsesmed skal ha kunnskap om og håndverksmessige ferdigheter innen alle deler av en sikkerhetsinstallasjon. Dette er et yrket med en kontinuerlig teknologisk utvikling, slik at man hele tiden også må ha kunnskap om de nærliggende fagområder innen elektronikk og mekanikk.

 

Personlige egenskaper

En som skal bli låsesmed må ha en god vandel. Du må være interessert i kreativ tenkning og at man er spesiell opptatt av livslang læring. Du må være selvstendig ha evne til å være nøyaktig. Du må være serviceinnstilt og kunne omgås alle typer mennesker.


Dataelektronikerfaget                  shutterstock 189001585

Hvis du vil se læreplanen så gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/DAT3-01

Aktuelle arbeidssteder

Små- og store bedrifter i de fleste deler av næringslivet. Mest i privat sektor, men også noe i offentlig sektor.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer. I tillegg behandles programvare, informasjon og data mellom ulike typer utstyr og systemer. En dataelektroniker arbeider også med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk.  I tillegg gir du råd til kunder i valg av og bruk av utstyr, systemer og tilpasninger. En dataelektroniker jobber med moderne systemer tilpasset dagens teknologi.

 

Personlige egenskaper

En dataelektroniker er datainteressert, liker elektronikk og må like utfordrende oppgaver.


shutterstock 750796930

Heismontørfaget

Hvis du vil se læreplanen så gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/HEI3-01

Aktuelle arbeidsteder

En heismontør vil vanligvis være tilsatt i et heisinstallasjonsfirma, hvor man monterer og vedlikeholder heisanlegg.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også. Heismontøren monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg. Man skal legge og tilkoble elektriske opplegg for motorer, startapparater, sikkerhetsanordninger og styrekretser. Man driver også ettersyn av heisanlegg.

Personlige egenskaper.

Være praktisk anlagt samt  interessert i både i elektronikk og mekanikk. En heismontør må være en selvstendig og løsningsorientert og må kunne omgås forskjellige mennesker.

 


Elektroreparatørfaget

Hvis du vil se læreplanen gå inn på denne linken:https://www.udir.no/kl06/ERF3-01

Aktuelle arbeidssteder

En Elektroreparatør kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted eller være selvstendig næringsdrivende.

 

Sentrale arbeidsoppgaver 

En elektroreparatør reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr og jobber mye innen elektroteknikk, elektronikk og mikroprosessorteknikk. Arbeidet utføres på verkstedet/fabrikken  eller ute hos kunden. Arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer.

 

Personlige egenskaper

Være praktisk anlagt, like problemløsninger og være sammen men alle typer mennesker.

shutterstock 480427678

shutterstock 629951015

Flysystemmekanikerfaget

Hvis du ønsker å se nærmere på læreplan så se link:https://www.udir.no/kl06/FSY4-01

Hvor jobber en Flysystemmekaniker:

Som systemmekaniker arbeider du gjerne i hangaren eller verkstedet hos et av de sivile fly- eller helikopterselskapene, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller “baser”.

Se mer om faget på følgende link: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/flysystemmekaniker